Protokoll fört vid Prostatacancerföreningen Guldgubbens årsmöte 2016-03-10, Folkparken Skellefteå.

 

Mötets öppnande:
Ordf.Leif Sundkvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat varefter en tyst minut hölls för de medlemmar som lämnat oss under året.
Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.

Val av ordförande och sekreterare för mötet:
Till ordförande valdes Tomas Lindström, sekreterare Torbjörn Brännström.

Till protokolljusterare / rösträknare valdes: Britt-Marie och Sven-Olov
Fahlgren.

Verksamhets – och ekonomisk berättelse: Leif S redovisade
vilka aktiviteter som föreningen genomfört under 2015 varefter K-G
Forsström redovisade kostnader och intäkter för 2015.

Revisionsberättelse: Ingen anmärkning mot styrelsens förvaltning varför revisorerna tillstyrker att styrelsen biviljades ansvarsfrihet för 2015-års förvaltning.

Fastställande av resultat och balansräkning: Årsmötet godkände revisorernas förslag att årets underskott överförs till kommande räkenskapsår.
Ansvarsfrihet: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.

Årsavgift för 2017: Årsmötet beslöt i likhet med styrelsens förslag att medlemsavgifter för 2017 skall vara 150.- för fullbetalande medlem och 50:- för stödmedlemmar.

Verksamhetsplan: Leif S presenterade aktuella aktiviteter för verksamhetsåret.

Val av styrelse: Mötet valde, i enlighet med valberedningens förslag, följande styrelse för kommande verksamhetsår:
Ordförande: Leif Sundkvist ( 1 år )
Ledamot: Göran Eklund ( 2 år)
” Karl-Erik Holmberg ( 2 år )
” Åke Brännström ( 2 år )

 

Kvarstår:
Olle Markström ( 1 år )
Torbjörn Brännström ( 1 år )

Val av revisorer: Enl. valberedningens förslag valdes Tomas och Mona Lindström till revisorer för verksamhetsåret 2016.

Valberedning: Till valberedning valdes Alf Karlberg ( sammankallande), och K-G Forsström.

Ärenden som föreslås av styrelsen: Överssyn av föreningens stadgar för anpassning mot Prostatacancerförbundets stadgar för patientföreningar.
Inga motioner förelåg.

 

Inga övriga frågor framkom.

Avtackningar: Årets avgående styrelsemedlemmar samt avgående styrelsemedlemmar från årsmötet 2015 avtackades med blommor.

Mötet avslutades med kaffe och trevliga historier på Norsjö-målet av Erik Grahn.

Vid protokollet: Torbjörn Brännström

Justeras:…………………………… ………………………… ………………………………… Tomas Lindström Britt-Marie Fahlgren Sven-Olov Fahlgren