PROSTATACANCERFÖRENINGEN Protokoll fört vid föreningens årsmöte
GULDGUBBEN SKELLEFTEÅ 2013-03-07 i Folkets Hus i Skellefteå.

Mötet inleds med musik på dragspel av Åke Söderlund samt allsång, kryddat med
några historier.

1. Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet, varefter mötet iakttar en tyst
minut till minne av medlemmar, som lämnat föreningen under året.

2. VAL:
Till MÖTESORDFÖRANDE väljs Rune Nyström.
”-” ”-” SEKRETERARE väljs Lennart Lindström.

3. Till PROTOKOLLSJUSTERARE väljs Olle och Maj-Britt Fahlgren.

4. Mötet anses stadgeenligt utlyst.
5. KALLELSEN godkänns.

6. VERKSAMHETS- och EKONOMISK BERÄTTELSE:
Verksamhetsberättelsen läses upp och kassören gör en mycket förklarande genom-
gång av den ekonomiska berättelsen och betonar den fina medlemsutvecklingen.
Båda lägges till handlingarna.

7. REVISORERNAS BERÄTTELSE:
Utan anmärkning mot styrelsens förvaltning och med förslag om ansvarsfrihet för
styrelsens förvaltning under 2012.

8. ANSVARSFRIHET:
Årsmötet följer revisorernas förslag och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna året.

9. ÅRSAVGIFTER FÖR 2014:
Styrelsen föreslår att årsavgiften skall vara 150:- kronor för fullbetalande medlem-
mar och 50:- kronor för stödmedlemmar. Detta blir årsmötets beslut.

10. VAL AV STYRELSE:
a) Ordförande: Alfons Forsman ( ! år )
b) Ledamot: Per-Anders Forssell ( 2 år )
c) ”-” : Karl-Gunnar Forsström ( 2 år )
d) ”-” : Lennart Lindström ( 2 år )
e) Ersättare: Birgit Lindström ( 1 år )

Kvarstår:
Olof Markström ( 1 år )
Alf Karlberg ( 1 år )
Rune Nyström ( 1 år )

11. VAL AV REVISORER:
Olle Fahlgren och Leif Sundkvist ( 1 år )
Vid behov utses en ersättare.

12. VALBEREDNING:
Styrelsen får, som vanligt, uppdraget att få fram en valberedning.

13. VERKSAMHETSPLAN:
Medlemsmöten med föreläsare, som tar upp aktuella saker om vår cancer. Även
Cafékvällar med underhållning och annat intressant, utandirekt anknytning till
Prostatacancer. Fortsätta utbildningen av hemsidesansvariga. Tillsammans med
Landstinget genomföra projektet EFTERVÅRD AV CANCERPATIENTER.

14. MOTIONER:
Inga motioner inlämnade för behandling.

15. ÖVRIGA FRÅGOR:
Inga övriga frågor att behandla.

16. AVSLUTNING:
Ordföranden tackar för förtroendet att leda föreningen ytterligare ett år. Han
tackar ÅkeSöderlung för fin underhållning och alla övriga för visat intresse, varefter
han avslutar mötet.

Vid protokollet: Justerat:

………………………. ……………………….. ………………………………
Lennart Lindström Olle Fahlgren Maj-Britt Fahlgren
sekreterare