PROSTATACANCERFÖRENINGEN Protokoll fört vid föreningens årsmöte
GULDGUBBEN SKELLEFTEÅ 2012-03-07 i Församlingshemmet i Käge.

Mötet inleds med stämningshöjande underhållning av Agneta Holmström på dragspel och Erik Holmgren, med gitarr och historieberättande-

1. Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet, varefter mötet iakttar en tyst
minut till minne av medlemmar, som lämnat föreningen under året.

2. VAL:
Till MÖTESORDFÖRANDE väljs Rune Nyström.
”-” ”-” SEKRETERARE väljs Lennart Lindström.

3. Till PROTOKOLLSJUSTERARE väljs Olle Fahlgren och Per-Erik Wahlberg.

4. Mötet anses stadgeenligt utlyst.

5. KALLELSEN godkänns.

6. VERKSAMHETS- och EKONOMISK BERÄTTELSE:
Verksamhetsberättelsen läses upp och kompletteras med tillägg att Docent Per
Fransson föreläste på Medlemsmötet den 5 december i Folkets Hus Kassören
förklarar siffrorna i ekonomin och betonar medlemsutvecklingen. Båda lägges till
handlingarna.

7. REVISORERNAS BERÄTTELSE:
Utan anmärkning mot styrelsens förvaltning och med förslag om ansvarsfrihet för
styrelsens förvaltning under 2011.

8. ANSVARSFRIHET:
Årsmötet följer revisorernas förslag och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna året.

9. ÅRSAVGIFTER FÖR 2013:
Styrelsen föreslår att årsavgiften skall vara 150:- kronor för fullbetalande medlem-
mar och 50:- kronor för stödmedlemmar. Detta blir årsmötets beslut.

10. VAL AV STYRELSE:
a) Ordförande: Alfons Forsman ( ! år )
b) Ledamot: Olov Markström ( 2 år )
c) ”-” : Alf Karlberg ( 2 år )
d) ”-” : Rune Nyström ( 2 år )
e) Ersättare: Birgit Lindström ( 1 år )

Kvarstår:
Per-Anders Forssell ( 1 år )
Karl-Gunnar Forsström ( 1 år )
Lennart Lindström ( 1 år )

11. VAL AV REVISORER:
Olle Fahlgren och Leif Sundkvist ( 1 år )
Vid behov utses en ersättare.

12. VALBEREDNING:
Styrelsen får, som vanligt, uppdraget att få fram en valberedning.

13. VERKSAMHETSPLAN:
Medlemsmöten med föreläsare, som tar upp aktuella saker om vår cancer. Även
Cafékvällar med underhållning och annat intressant, utandirekt anknytning till
Prostatacancer. Fortsätta utbildningen avhemsidasansvariga.

14. MOTIONER:
Inga motioner inlämnade för behandling.

15. ÖVRIGA FRÅGOR:
Inga övriga frågor att behandla.

16. AVSLUTNING:
Ordföranden tackar för förtroendet att leda föreningen ytterligare ett år. Han
tackar musikerna för fin underhållning och alla övriga för visat intresse, varefter
han avslutar mötet.

Vid protokollet: Justerat:

 

………………………. ……………………….. ………………………………
Lennart Lindström Olle Fahlgren Per-Erik Wahlberg
sekreterare