PROSTATACANCERFÖRENINGEN  GULDGUBBEN   SKELLEFTEÅ

Protokoll fört vid föreningens årsmöte 2011-03-16   i Folkets Hus i Skellefteå.
Mötet inleds med underhållning i form av musik och historier av Brages Trio från Kåge inför

ett  trettiotal åhörare. Hård konkurrens från Konsumstämma i huset, och slutspelshockey,
”tvärs över gatan”, mellan Skellefteå AIK och Linköping.

 

§   1. Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet, varefter mötet iakttar en
tyst minut till minne av de medlemmar, som lämnat föreningen under året.

 

§   2. VAL:

Till MÖTESORDFÖRANDE  väljs Rune Nyström.

”-” ”-”        SEKRETERARE  väljs Lennart Lindström.

 

§   3. Till PROTOKOLLSJUSTERARE väljs Britt-Marie och Olle Fahlgren.

 

§   4. Mötet anses stadgeenligt utlyst.

 

§   5. KALLELSEN godkänns.

 

§   6. VERKSAMHETS- och EKONOMISK BERÄTTELSE:

Verksamhetsberättelsen läses upp. Kassören redogör för den ekonomiska berättelsen.
Båda lägges till handlingarna.

 

§   7. REVISORERNAS BERÄTTELSE:

Utan anmärkning mot styrelsens förvaltning och med förslag om fördelning av
överskottet, samt förslag om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under 2010.

 

§   8. ANSVARSFRIHET:

Årsmötet följer revisorernas förslag och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna året.

 

§   9. ÅRSAVGIFTER FÖR 2012:

Styrelsen föreslår att årsavgiften för år 2012 skall vara 150:-kronor för fullbetalande
medlemmar och 50:-kronor för stödmedlemmar.

 

§ 10. VAL AV STYRELSE:

a) Ordförande: Alfons Forsman                ( 1 år )

b) Ledamot:   Per-Anders Forssell           ( 2 år )

c) ”-”             Karl-Gunnar Forsström      ( 2 år )

d) ”-”             Lennart Lindström            ( 2 år )

e) ”-”             Olov Markström               ( 1 år ) (fyllnadsval efter Tycho Wedahl)

f) Ersättare     Rune Nyström                 ( 1 år )

”-”                    …………………               ( 1år )
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att, om möjligt,  få fram en andra ersättare.

 

Kvarstår i styrelsen: Alf Karlberg och Birgit Lindström  ( 1  år).

 

§ 11: VAL AV REVISORER:

Elis Jonsson och Olle Fahlgren                 ( 2 år )

Vid behov utses en ersättare.

§      §12   VALBEREDNING:
Styrelsen får, som vanligt, uppdraget att få fram en valberedning.

 

§ 13. VERKSAMHETSPLAN:

Medlemsmöten med föreläsare, som behandlar aktuella saker om vår cancer. Även
Cafékvällar med underhållning och föreläsning om ämnen, utan direkt anknytning
till prostatacancer. Hålla HEMSIDAN aktuell och intressant.

 

§ 14: MOTIONER:

Inga motioner finns att behandla.

 

§ 15: ÖVRIGA FRÅGOR:

Styrelsen har diskuterat olika reklamprodukter för att profilera Guldgubben  Bl.a en
liten ficklampa med plats för föreningens logga. Olov Markström och Alf Karlberg
utses till en sponsorgrupp.

 

§ 16. AVSLUTNING:

Ordföranden tackar Tycho Wedahl för hans styrelsearbete sedan föreningens bildande,
den 21 november 2002, och överlämnar blommor till Tycho. Ordföranden tackar de
övriga deltagarna och avslutar mötet.

 

Vid protokollet:                       Justeras:

 

…………………………..                      …………………………….     …………………………….

Lennart Lindström                               Britt-Marie Fahlgren              Olle Fahlgren

sekreterare