SKELLEFTEÅ PROSTATAFÖRENINGEN GULDGUBBEN

Protokoll fört vid föreningens årsmöte 2010- 03-17 i Degerbygården i Skellefteå.
Mötet inleds med underhållning av delar av Brages Trio från Kåge. Musik och historier som
uppskattas av ett 30-tal åhörare.

§ 1. Ordföranden öppnar mötet.

§ 2 VAL:

Till mötesordförande väljs Tage Bergkvist.
-” -” sekreterare –” Lennart Lindström.

§ 3. Till JUSTERARE väljs Olle Fahlgren och Olle Markström.

§ 4. Mötet anses stadgeenligt utlyst.

§ 5. DAGORDNINGEN fastställs.

§ 6. VERKSAMHETS- OCH EKONOMISK BERÄTTELSE:
Verksamhetsberättelsen läses upp och kassören redogör för och kommenterar den
ekonomiska rapporten, med tonvikt på medlemsutvecklingen sedan starten av föreningen.
Lägges till handlingarna.

§ 7. REVISORERNAS BERÄTTELSE:
Utan anmärkning mot styrelsens förvaltning och med förslag om ansvarsfrihet.

§ 8. ANSVARSFRIHET:
Årsmötet följer revisorernas förslag och beviljar ansvarsfrihet för år 2009.

§ 9. ÅRSAVGIFTER:
Styrelsen föreslår att årsavgiften för år 2011 skall vara 150:-kronor för fullbetalande
medlemmar och 50:- kronor för stödmedlemmar. Årsmötet beslutar enligt detta.

§ 10. VAL AV STYRELSE:
a) Ordförande: Alfons Forsman ( 1 år )
b) Ledamöter: Alf Karlberg ( 2 år )
Tycho Wedahl ( 2 år )
Birgit Lindström ( 2 år )
c) Ersättare: 2 stycken ( 1 år)

Årsmötet uppdrar åt styrelsen att, om möjligt, utse två (2) ersättare.

Kvarstår i styrelsen:
Karl-Gunnar Forsström ( 1 år )
Martin Mårtensson ( 1 år )
Lennart Lindström ( 1 år )

§ 11: VAL AV REVISORER:
Elis Jonsson ( 1år )
Olle Fahlgren ( 1år )
Anita Larsson, ersättare ( 1 år)

§ 12. VERKSAMHETSPLAN:
Medlemsmöten med föreläsare, som tar upp nya och intressanta upptäckter kring
Prostatacancer. Även Kafékvällar, med lite allmänna ämnen, utan direkt anknytning
till sjukdomen. Hemsidan skall förbättras.

§ 13. MOTIONER:
Inga motioner har inkommit till styrelsen.

§ 14. Inga övriga frågor har anmälts

§ 15. AVSLUTNING:
Ordföranden tackar för förtroendet som ny ordförande. Han överräcker en blombukett
med ett tack till den avgående ordföranden, Alf Karlberg, och till Tage Bergkvist, som
slutar i styrelsen på grund av syn problem. Hela styrelsen instämmer.

Vid protokollet: Justeras:

…………………………. …………………………… ………………………

Lennart Lindström        Olle Markström                       Olle Fahlgren