Protokoll fört vid föreningens årsmöte 2009-03-03

SKELLEFTEÅ i Församlingshemmet i Kåge Kl. 19.00 – 19.40.
§ 1. ÖPPNANDE:

Ordföranden öppnar mötet, varefter Alf Karlberg förrättar parentation till minne av styrelsemedlemmen Gunnar Karlsson,
avliden 2008-12-14.
§ 2. Årsmötet anses utlyst på behörigt sätt.
§ 3. Dagordningen godkänns.

§ 4. VAL AV ÅRSMÖTESPRESIDIUM:

Alfons Forsman, ordförande
Lennart Lindström, sekreterare
§ 5. VAL AV JUSTERARE:
Elis Jonsson och Tycho Wedahl.
§ 6. VERKSAMHETS- OCH EKONOMISKBERÄTTELSE:
Verksamhetsberättelsen läses upp och kassören redogör för och kommenterarden ekonomiska rapporten.
Lägges till handlingarna.
§ 7. REVISORERNAS BERÄTTELSE:
Utan anmärkning mot styrelsens förvaltning och med förslag om ansvarsfrihet.

§ 8. ANSVARSFRIHET:
Årsmötet följer revisorernas förslag, och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2008.

§ 9. ÅRSAVGIFTER:
Styrelsen föreslår att årsavgiften för år 2010 skall vara 150:- kronor för fullbetalande,
och 50:- kronor för stödmedlem.
Årsmötet beslutar enligt detta.
§ 10. VAL AV STYRELSE:
Alf Karlberg, ordförande ( 1 år)
Karl-Gunnar Forsström ( 2 år)
Lennart Lindström ( 2 år)
Alfons Forsman ( 2 år)
Birgit Lindström, ersättare ( 1 år)
Tage Bergkvist, -”- ( 1 år)

Kvarstår i styrelsen:
Martin Mårtensson ( 1 år )
Tycho Wedahl ( 1 år)
§ 11. VAL AV REVISORER:
Elis Jonsson ( 1 år)
Olle Fahlgren ( 1 år)
Anita Larsson, ersättare ( 1 år)
§ 12. VALBEREDNING:
Efter en lång, resultatlös diskussion, uppdrar mötet åt styrelsen att få fram förslag till en valberedning.
§ 13. VERKSAMHETSPLAN FÖR 2009:

Medlemsmöten med föreläsare och cafékvällar, i likhet med föregående år.
Samtalsgrupper och studiecirklar.
Hemsidan vill vi utveckla. MEN ! Det är flera år sedan Riksförbundet lovat en utbildning
för Hemsidesansvariga, vi väntar ännu på den.
Festkommittén utgörs, som tidigare, av styrelsen med respektive damer.
Kontakten med våra medlemmar kan bli bättre.
§ 14. Inga motioner har inkommit
§ 16. ÖVRIGA FRÅGOR:

Förslag om att ha lotterier på varje medlemsmöte.
Ansökan till LIONS om att få ta del av medel från årets Luciasoaréer.
§ 17. AVSLUTNING:
Ordföranden tackar de närvarande och avslutar mötet, innan vi fortsätter med servering av
fika och underhållning med musik, sång, diktläsning och historieberättande av Margot och
Arne O Wamming.
Mycket uppskattat med en varm slutapplåd.

Vid protokollet:                                                         Justeras:

………………………..                                 ………………………..                                 ………………..

Lennart Lindström                                  Tycho Wedahl                            Elis Jonsson

sekr.