FÖRENINGEN GULDGUBBEN         Protokoll fört vid föreningens årsmöte 2008-02-26
Kommunstyrelsens sammanträdesrum i Brinken i Skellefteå

Kl. 19.00—20.15.

§   1. ÖPPNANDE:

Mötet inleddes med sång och musik av Napoleon Håkansson och Rune Bergkvist. Därefter hälsade   ordföranden alla välkomna och öppnade mötet.

§   2. VAL AV ÅRSMÖTESPRESIDIUM:
– Ordförande: Tage Bergkvist
– Sekreterare:  Lennart Lindström

§  3.  VAL AV JUSTERINGSMÄN:
– Melker Olofsson
– Martin Mårtensson

§   4.  Mötet ansågs behörigt utlyst

§  5.  VERKSAMHETSBERÄTTELSEN:
Verksamhetsberättelsen lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.

§  6.  EKONOMISK REDOGÖRELSE:
Kassören redogjorde för föreningens ekonomi. Vid årsskiftet hade föreningen 135  fullbetalande       medlemmar á 150:-kronor och 23 stödmedlemmar á 50:- kronor.

Bidrag, försäljning och kassan utgjorde 39.820:- kronor. Årets kostnader blev
42.414:- kronor, vilket ger ett underskott på 3.194:- kronor, som överförs på 2008 års resultat.

§ 7.  REVISORERNAS BERÄTTELSE:
Revisorerna var nöjda med styrelsens arbete under året och föreslog ansvarsfrihet.

§  8.  ANSVARSFRIHET:
Mötet följde revisorernas rekommendation och beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§   9. ÅRSAVGIFTER:
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag, att årsavgifterna för år 2009, skall vara
150:- kronor för fullbetalande- och 50:- kronor för stödmedlem.

§ 10. VAL AV STYRELSE:

Tage Bergkvist, ordförande       ( 1 år )

Gunnar Karlsson                         ( 2 år )

Martin Mårtensson                     ( 2 år )

Tycho Wedahl                               ( 2 år )

Birgit Lindström  ersättare        ( 1 år )

Alfons Forsman    -”-                   ( 1 år )

§ 11. VAL AV REVISORER:

Elis Jonsson                                  ( 1 år )

Olle Fahlgren                                ( 1 år)

Anita Larsson, ersättare              ( 1 år )

§ 13. VALBEREDNING:
Mötet uppdrar åt styrelsen att om möjligt få framförslag till en valberedning.

§ 14. VERKSAMHETSPLAN FÖR 2008:

a)  Medlemsmöten med föreläsare och cafékvällar med teman, liksom under
föregående år. Försöka med ett möte utanför Skellefteå, liknande det i Malå.

b)  Samtalsgrupper.

c)   Mer levande Hemsida

d)  Festkommitté med andra än bara styrelsemedlemmar

e)  Medlemskontakt. Styrelsen vill ha förslag till att utveckla kontakterna.

§ 15. MOTIONER:
Inga motioner har inkommit.

§ 16. ÖVRIGA FRÅGOR:
Diskuterades bl.a. förslag till möteslokaler. Nytt förslag: Degerbygården.

 

§ 17. PARENTATION:
Mötet hedrade styrelsemedlemmen Gunnel Bergkvist och Martins hustru Maj samt övriga, under    året avlidna medlemmar,  med en tyst minut.

§ 18. AVSLUTNING:
Mötet avslutades med sång och musik innan ordföranden tackade alla, musiker  Och närvarande   medlemmar, samt avslutade mötet.

Vid protokollet:               Justeras:

…………………………             ………………………….                 ……………………………..

Lennart Lindström            Melker Olofsson                   Martin Mårtensson

sekr.