PROSTATACANCERFÖRENINGEN GULDGUBBEN SKELLEFTEÅ
VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2007.

Styrelse:

Tage Bergkvist               ordförande                        Lennart Lindström,        sekreterare

Alf Karlberg                   vice ordförande                 Martin Mårtensson,       ledamot

Karl-Gunnar Forsström  kassör                                Tycho Wedahl,              -”-

Gunnar Karlsson            ledamot                              Gunnel Bergkvist,         -”-

Lilian Karlberg               ersättare                             Hans-Olov Långström,  ersättare

 

Revisorer:

Elis Jonsson

Olle Fahlgren

Anita Larsson, ersättare

 

Styrelsen har haft  12 protokollförda sammanträden under året.

Årsmötet hölls den 14 mars i Kåge.

Medlemsantal:

135 fullbetalande och 23 stödmedlemmar.

Verksamhet:

Två medlemsmöten. I februari på Aurum  med professor Henriksson från Onkologen i Umeå

Som föreläsare inför 85 åhörare. I december medverkade Docent Anders Widmark. Han
talade om olika behandlingsformer. 75  åhörare. I november deltog styrelsen i ett möte  i
Malå.. Dr Camilla Tellenberg-Karlsson från Onkologkliniken i Umeå, informerade 34 herrar
och 8 damer om cancerformer och behandling.

I slutet av september samlades 25 medlemmar och åt surströmming på Mobacken. Till nästa

år mer information för att öka deltagarantalet. Föreningen deltog som utställare och informe-

rade på Vårmässan i maj.

Representation:

Ordföranden och kassören deltog i Prostatacancerförbundets årsmöte den 21-22 april i

Västerås. Vi har haft deltagare på Läkemedelsrådets och Folkhälsonämndens möten.
Föreningens Skärmutställning har varit uppställd på lasarettet 10-30 september.

Styrelsen hedrade sin under hösten avlidna styrelsemedlem, Gunnel Bergkvist, med att när-

vara vid begravningsakten i Mobackenkyrkan.

Slutord:

Föreningen fyller fortsättningsvis sin uppgift att informera om alla nya rön inom cancer-

behandling. Förhoppningen om damer i styrelsen infriad. En viktig faktor, för att få ut vår information, är Astra Zeneca och Sanofi-Aventis.  Vi får hjälp till våra medlemsmöten genom
tillresta representanter och även ekonomiskt bidrag. Det är vi mycket tacksamma för.

Styrelsen

Lennart Lindström

e.u.

ÅRSMÖTE 2007

PROSTATAFÖRENINGEN GULDGUBBEN
Protokoll fört vid föreningens årsmöte
2007-03-14    i församlingshemmet i Kåge.

Mötet inleds med underhållning av Brages Trio från Kåge. Musik och historier,
som uppskattas av de 22 tappra, närvarande medlemmarna.

§   1. Ordföranden öppnar mötet.

§   2. Årsmötet anses utlyst på behörigt sätt.

§   3. Dagordningen godkänns.

§   4. VAL AV ÅRSMÖTESPRESIDIUM:

Till ordförande väljs Tage Bergkvist.

Till sekreterare väljs Lennart Lindström.

§   5. JUSTERARE:

Till justerare väljs Lilian Karlberg och Birgit Lindström.

§   6. VERKSAMHETS- OCH EKONOMISK BERÄTTELSE:

Verksamhetsberättelsen läses upp och kassören  redogör för och kommenterar
den ekonomiska rapporten. Lägges till handlingarna.
§   7. REVISORERNAS BERÄTTELSE:

Utan anmärkning mot styrelsens förvaltning och med förslag om ansvarsfrihet.

§   8. ANSVARSFRIHET:

Årsmötet följer revisorernas förslag och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2006.

§   9. ÅRSAVGIFTER:

Styrelsen föreslår att årsavgiften för 2007 och 2008 skall vara 150:- kronor för

medlemmar och 50:- kronor för stödmedlemmar. Årsmötet beslutar enligt detta.

§ 10. VAL AV STYRELSE:

Tage Bergkvist, ordförande         ( 1 år )

Alf Karlberg                                 ( 2 år )

Karl-Gunnar Forsström                ( 2 år )

Lennart Lindström                       ( 2 år )

Lilian Karlberg,            ersättare  ( 1 år )

Hans-Olof Långström, ersättare  ( 1 år )

Kvarstår i styrelsen

Gunnar Karlsson                          ( 1 år )

Martin Mårtensson                      ( 1 år )

Tycho Wedahl                             ( 1 år )

§ 11: VAL AV REVISORER:

Elis Jonsson                                 ( 1 år )

Olle Fahlgren                               ( 1 år )

Anita Larsson, ersättare               ( 1 år )

§ 12. VALBEREDNING:

Mötet uppdrar åt styrelsen att få fram förslag till en valberedning.

 

§ 13. VERKSAMHETSPLAN FÖR 2007:

a)      Medlemsmöten med föreläsare och cafékvällar med teman, som under förra året.

Undersöker intresset för något möte utanför Skellefteå/Kåge.

b)      Samtalsgrupper eller Studiecirkel. Om intresse finns, skall styrelsen försöka starta

upp sådana.

c)      Hemsidan har slagit väl ut och vi vill arbeta vidare med den.

d)      Festkommitté. Utgöres som tidigare av styrelsen.

e)     Medlemskontakten vill styrelsen utveckla. Årsmötets förslag blir att
skicka ut medlemsförteckningen till alla medlemmar.

§ 15. Inga motioner har inkommit

§ 16. Inga övriga frågor finns att behandla.

§ 17. AVSLUTNING:

Efter avslutande musikunderhållning, tackar ordföranden musikerna och
de medlemmar, som är närvarande på mötet, med förhoppningen om större intresse
nästa gång. Förhoppningsvis kan den utvecklade medlemskontakten påverka intresset.

Ordföranden avslutar därefter 2007 års årsmöte.

 

Vid protokollet:             Justeras:

………………………             …………………………..       ………………………..

Lennart Lindström         Lilian Karlberg           Birgit Lindström

sekr.