Årsmöte 2006
PROSTATAFÖRENINGEN GULDGUBBEN
SKELLEFTEÅ

Protokoll fört vid föreningens årsmöte 2006 03 13
Plats: Brinken Skellefteå

§   1. ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE:
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§   2. Årsmötet anses behörigt utlyst.

§   3. Dagordningen godkännes.

§   4. VAL AV ÅRSMÖTESPRESIDIUM:
Till ordförande väljs Tage Bergkvist
Till sekreterare väljs Lennart Lindström

§   5. JUSTERARE:
Till justerare väljs Gunnar Edman och Per-Erik Wahlberg.

§   6:  VERKSAMHETS- OCH EKONOMISK BERÄTTELSE:
Verksamhetsberättelsen genomläses och kassören redogör och
kommenterar den ekonomiska rapporten. Lägges till  handlingarna
utan anmärkning.

§   7. REVISORERNAS BERÄTTELSE:
Utan anmärkning mot styrelsen och med förslag om ansvarsfrihet.

§   8. ANSVARSFRIHET:
Årsmötet följer revisorernas förslag och beviljar styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetåret.
§   9. ÅRSAVGIFTER:
Styrelsen föreslår oförändrade årsavgifter för 2007. 150:- kronor
för fullbetalande  medlem och 50:-kronor för stödmedlem.
Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 10. VAL AV STYRELSE:
ordförande: Tage Bergkvist         ( 1 år )
ledamot    : Gunnar Karlsson       ( 2 år )
-”-            :  Martin Mårtensson   ( 2 år )
-”-            :  Tycho Wedahl         ( 2 år )
Kvar i styrelsen:
Karl-Gunar  Forsström                  (1 år )
Alf Karlberg                                (1 år )
Lennart Lindström                       ( 1 år)

§ 11. VAL AV REVISORER:
Elis Jonsson
Brynolf Lindberg
Anita Larsson (ersättare)

§ 12. VALBEREDNING:
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utse lämpliga personer.

§ 13. VERKSAMHETSPLAN:
Medlemsmöten med föreläsare och, och om möjligt utanför   Skellefteå.
Cafékvällar med ett tema i samarbete med Bröstcancerföreningen. Uppskattat.
Hemsidan skall vi utveckla ytterligare. 5000 besök sedan starten.
Festkommitté skulle vara en fördel för att sprida det trevliga arbetet på flera.
Samarbete med VASA-området och föreningar i Sverige skall undersökas
Medlemskontakt är en viktig bit som skall utvecklas.

§ 14. MOTIONER:
Inga motioner har inkommit.

§ 15. ÖVRIGA FRÅGOR:
Brynolf Lindberg informerade om ett projekt, som han,  tillsammans med 25 andra från
hela Sverige, deltar i. Detta för att prova ut en NY medecin, i pillerform, mot
prostatacancer. Den ännu odöpta medecinen delas ut till 13 stycken i gruppen, medan
de övriga  13 får s.k. placebo, vilket innebär verkningslösa tabletter.

§ 16. AVSLUTNING:
Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet, varefter Arne O. Wamming fortsätter
samvaron med musik och sång  under den efterföljande fikastunden.
Vid protokollet:                 Justeras:

Lennart Lindström            Gunnar Edmark        Per-Erik Wahlberg

sekr.

 

VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2005
PROSTATAFÖRENINGEN GULDGUBBEN I SKELLEFTEÅ

Styrelse:
Tage Bergkvist, ordförande
Alf Karlberg, vice ordförande
Karl-Gunnar Forsström  kassör
Lennart Lindström, sekreterare
Gunnar Karlsson ledamot
Martin Mårtensson ledamot
Tycho Wedahl ledamot

Revisorer:
Elis Jonsson
Brynolf Lindberg
Anita Larsson, ersättare

Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden under året.

Årsmötet hölls den 13 mars på Brinken. Traditionen från tidigare år med
föredragshållarebröts för att ge mer tid till diskussioner kring verksamheten.
I stället medverkade Arne O. Wamming med musik och historieberättande. Uppskattat.

Medlemsantal:129 betalande medlemmar.

Verksamhet:Vi anordnade den årliga Cafékväll  tillsammans med Bröstcancerföreningen.
På Vårmässan i Ishallen hade vi en monter där vi hade ställt upp vår nyinskaffade
skärmutställning. F.ö. den Första som ROP levererat till någon förening. Ordföranden,
kassören och sekreteraren deltog på ROP:s Årstämma den 23-24/4  i Yngsjö.
Den 6 oktober deltog styrelsen i ett allmänt möte i Robertsfors med föredrag av
Dr. Anders Widmark. Detta resulterade i att en Broderförening bildadeds i Umeå,
med det latinska namnet  Betula, vilket betyder Björk. Passande för björkarnas stad,
Umeå. I oktober var Tage och Alf på Rotary och presenterade vår verksamhet.
Den 13:e anordnades utbildning för stödpersoner på Solvik. 11 deltagare.

Ekonomi: Se kassörens redogörelse.

Slutord: Vi har haft ett innehållsrikt och bra år. Särskilt glada är vi över att många
har besökt våra  offentliga möten och för att vår verksamhet har uppskattats utanför
vår förening. Så tolkar vi de ekonomiska bidrag vi fått. 40.000 kronor från Lions i
Skellefteå och 10000  kronor från vänskapsföreningen W:6. Det administrativa bidraget
från Skellefteå kommun har också varit till stor hjälp. Nu står vi på en solid ekonomisk
grund. Hemsidan har haft många besök – över 5000 sedan starten. Det vittnar om intresse
för det vi arbetar med. Styrelsen ser framåt med stor frimodighet. Föreningen ökar sakta
men säkert i storlek. Årsmötet 2006 blir ett bra avstamp för året som kommer.
Skellefteå mars 2006

Tage Bergkvist, ordf.           Alf Karlberg, v.ordf           Karl-Gunnar Forsström, kassör
Lennart Lindström, sekr     Gunnar Karlsson                Martin Mårtensson
Tycho Wedahl